POU YON ENTERESE PATISIPE NAN MENSOL


Li Dwe gen 50BT (BLock BT) nan BLockTrade, si manm la poko ka genyen 50 BT ebyen li ka detanzantan ap ogmante sou kantite BLOCK BT li gen an jiskaskel rive nan 50 BT (BLock) la pou ka patisipe nan menSOL.

50 BT (BLock) lan, pral pèmèt ke si Patisipan an pa gen Lajan pou li kontinye peye SÒL la nan mwa prochen donk lap sèvi avèk Profi kel genyen nan sistèm BLockTrade la pou Peye oswa Konplete Lajan kel genyen an avèk Pwofi ki nan BLockTrade pou Peye SÒL la. Lè Patisipan an Touche/Leve menSÒL pal la, donk sil ta gen difikilte pou kontinye peye SÒL la, 50 BT (BLock) ap pèmèt ke chak mwa otomatikman KÒB pou peye SÒL lan anleve nan Pwofi kel genyen nan sistèm BLockTrade la. 50 BT (BLock) lan, ap pèmèt ke sil bay yon Pwofi mwa ki plis ke $84 donk wap resevwa yon revni pasif aprè ou fin leve menSÒL nan KriptoSol. MENSOL

Egzijans: 50BT nan BLockTrade k'ap pral achte/vann aktif/kripto finansye sou chak VANT ki fèt k'ap bay Pwofi.

* 50BT (BLock BT) sa, ap bloke pou menSòl la men depi Pwofi an depase $84 US, wap ka mande retire diferans la nenpòt lè ou vle nan BLockTrade.


* Selon Kalkil ki fèt, 50BT ap bay yon Pwofi $1 - $7US pou pi piti / vant. 

* 12 Patisipan

* Dire de Tan, yn Ane 

* Patisipan ap peye $42 chak mwa jiskaske menSÒL la fini. 


* menSÒL $500 US chak mwa pou yon Patisipan jiskaske SÒL la tèmine. 

* De 1 jiska 12Jou nan Mwa pou chak Patisipan peye $42US menSÒL la. Epi chak 15 nan Mwa (*jiska 28 nan Mwa si ta gen Reta), yon Patisipan Leve menSÒL $500US la. 


* Pwochen ane MenSOL ap relanse avèk 12 Patisipan yo nan menm pozisyon, 50BT ki te pou yn dire de tan 2 ane donk lap ekspire nan sistèm KriptoSol aprè fin Leve dezyèm men $500US nan MenSOL. 

Yon manm ki bezwen entegre nan MenSOL lap kapab patisipe lè 50BT 12Entegran yo ekspire oswa nan yn lot vèsyon. 


Si gen anpil difikilte pou Patisipe nan MenSOL parapò avek lot manm ki te deja pran devan ebyen ou ka entegre nan yn lot vèsyon epi tann li rive nan 12 entegran an pou'l lanse pandan ke 50BT ap travay nan BLockTrade pou bay Pwofi. 

*Egzanp ki pa yon garanti 

Ann di ke 50BT (Egzijans) nan MENSOL ki pral travay pou bay Profi an nan BLockTrade:

Egz1: 2 VANT fèt e chak manm fè $3US sou yon Vant ebyen se $3 *2 /Jou $3*2*6(j)*4(S)*4(Mwa)= $574 USD

Egz2: 2 VANT fèt e chak manm fè $7US sou yon Vant ebyen se $7 *2 /Jou $7*2*6(j)*4(S)*4(Mwa)= $1344 USD

Egz3: 2 VANT fèt e chak manm fè $20US sou yon Vant ebyen se $20 *2 /Jou $20*2*6(j)*4(S)*4(Mwa)= $3840 USD